Brugerbetingelser

Såfremt Hays enten pr. post, telefon eller e-mail præsenterer en kandidat for en opgave eller ansættelse, skal præsentationen være underlagt vores gældende standardforretningsbetingelser. Vi udleverer en kopi af vores standardforretningsbetingelser til alle vores kunder, som er gældende for sådanne kunder på tidspunktet for registrering eller efter registrering. Disse brugsbetingelser er ud over og er ikke en erstatning for vores standardforretningsbetingelser.

Brugen af dette Website

Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S ("Hays") giver adgang til hays.dk ("Websitet") for at hjælpe med hver enkelt fase af rekrutteringsprocessen samt tilbyder andre specialistydelser.

Websitet må ikke bruges til - eller til at opmuntre til - et ulovligt formål eller til at skrive eller videregive unøjagtige, ufuldstændige eller forkerte oplysninger på Websitet (herunder såfremt det drejer sig om kandidater, biografiske oplysninger om dig selv og/eller oplysninger om din mulighed for at arbejde i Danmark eller et andet land). Du må heller ikke skrive eller overføre noget ærekrænkende, krænkende, truende, skadeligt, vulgært, uanstændigt eller andet anstødeligt materiale på Websitet. Du bekræfter ikke at ville offentliggøre eller videregive materiale på Websitet, som indeholder virus eller andet, der forstyrrer, eller som kan forstyrre, driften af Websitet, eller som ændrer eller sletter oplysninger, som du ikke har bemyndigelse til at ændre eller slette, eller som overbelaster Websitet som følge af spamming eller oversvømmelse. Du må ikke bruge en anordning, praksis eller software, der forårsager nedbrud, forsinkelse eller på anden måde skader driften af Websitet. Derudover bekræfter du ikke at ville foretage handlinger, der påvirker Hays' omdømme, eller som bagtaler, misbruger, chikanerer eller truer andre.

Hays kan efter eget skøn afgøre, om du overholder ovenstående og har ret til at forhindre dig i at bruge Websitet og/eller til straks og uden forudgående varsel at slette materiale fra Websitet, som Hays mener ikke overholder ovenstående eller for at være anstødeligt, uanset årsag. Da ydelserne på Websitet straks stilles til rådighed for brugere og arbejdsgivere, har du ikke nogen afmeldelses- eller fortrydelsesret for så vidt angår disse brugsbetingelser.

 

Links til eller fra andre Websites

 

Websitet indeholder links til andre eksterne websites som hjælp til brugere, og det kan være, at du bliver tilbudt en række automatiske links til andre websites, som kan være af interesse. Vi påtager os ikke noget ansvar for indholdet af sådanne websites. Det kan ikke antages, at Hays har gennemgået eller godkendt sådanne websites eller deres indhold, og Hays garanterer ikke, at linkene til sådanne websites virker eller er opdaterede. Brugen af sådanne links er helt for egen risiko. En tredjemand, der ønsker at have et link til vores Website, kan etablere et sådant link, såfremt linket kun er til Websitets startside, og såfremt vi har modtaget en forudgående e-mail herom til feedback@hays.com.

 

Sikkerhed og adgangskode

 

Når du registrerer dig på Websitet eller logger dig på, når du besøger Websitet, skal du bruge et brugernavn og en adgangskode. Du alene er ansvarlig for sikkerheden vedrørende og den korrekte brug af adgangskoden, som altid bør holdes hemmelig og ikke videregives til nogen. Du skal straks underrette os, såfremt der er mistanke om, at din adgangskode er kommet i tredjemands besiddelse, eller såfremt det er muligt, at adgangskoden bruges på en uberettiget måde. Vi påtager os ikke noget ansvar for uberettiget eller forkert brug som følge af videregivelse af en adgangskode.

 

Samlede oplysninger

 

Det kan være, at vi indsamler oplysninger og udarbejder statistikker om alle besøgende på dette Website, der kan omfatte oplysninger, som du har givet os, der vil hjælpe os til at forstå vores brugere, således at vi kan skabe en bedre rekrutteringsproces. Vi videregiver ikke navne eller identificerende oplysninger. Alle oplysninger vil kun være i samlet form. Vi mener, at sådanne oplysninger vil hjælpe os med at fastslå, hvad der er mest gavnligt for brugerne, og hvordan vi løbende kan forbedre vores ydelse online. Det kan være, at vi udveksler disse samlede oplysninger med udvalgte tredjemænd for at hjælpe med sådanne formål. Vi vil behandle personlige oplysninger i henhold til vores fortrolighedspolitik.

 

Immaterielle rettigheder

 

Hays Specialist Recruitment Limited [1998-2011] har ophavsret til alle oplysningerne på Websitet. Hays Specialist Recruitment Limited har ejendomsretten til alle sine varemærker, logoer, software og andre immaterielle rettigheder. Websites sider må ikke downloades, kopieres eller printes, medmindre det er til din egen personlige brug, og forudsat at alle ophavsrettigheder og meddelelser om ejerskab overholdes. Kopiering eller distribution til forretningsmæssigt eller kommercielt brug er ikke tilladt. "Framing", "harvesting" eller "scraping" eller anden manipulation af indholdet på Websitet er ikke tilladt. Forsøg på at afkode, demontere, "reverse engineer" eller ændre softwaren, kodningen eller oplysningerne på Websitet er ikke tilladt. Du må desuden ikke skrive noget på Websitet, som krænker tredjemands immaterielle rettigheder.

 

Ændringer på Websitet eller Websitets midlertidige utilgængelighed

 

Der bestræbes på, at Websitet er oppe og køre uden problemer. Hays påtager sig dog intet ansvar for og er ikke ansvarlig for, når Websitet er midlertidigt utilgængeligt på grund af vedligeholdelse/forbedringer eller på grund af tekniske forhold, der er uden for Hays' kontrol. Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre, indstille eller afbryde enhver del af Websitet, herunder tilgængeligheden af Websites funktioner, databaser eller indhold. Hays kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre disse brugsbetingelser ved at offentliggøre de ændrede brugsbetingelser på Websitet. Du vil blive anset for at have accepteret sådanne ændrede brugsbetingelser, når du bruger Websitet første gang efter en ændring.

 

Ophør

 

Vi kan på et hvilket som helst tidspunkt efter eget skøn nægte dig adgang til Websitet (som kan omfatte de ydelser eller oplysninger, som Websitet gør tilgængelige) eller en del heraf uden forklaring.

 

Ansvar og ansvarsfraskrivelse

 

Oplysninger på Websitet, herunder lønoplysninger eller undersøgelser, gives i god tro, og Hays bestræber sig på at sikre sig, at sådanne oplysninger er korrekte. Hays giver dog ikke nogen garantierklæringer vedrørende sådanne oplysninger, og alle garantierklæringer, uanset om disse er udtrykkelige eller underforståede, er ikke gældende.

Hays påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af, at en person sætter sin lid til eller bruger oplysningerne på Websitet. Hays er ikke ansvarlig over for en person, der sætter sin lid til, eller som bruger sådanne oplysninger, for (a) tab af indtægt, tab af faktisk eller forventet løn, tab af faktisk eller forventet overskud, uanset om dette sker som følge af almindelig forretningsdrift eller andet (herunder for eksempel tab af overskud på kontrakter), tab af eller skade på mulighederne for ansættelse, tab af mulighed, tab af brugen af penge, tab af forventet opsparing, tab af forretning, tab af goodwill, tab af eller skade på omdømme, tab af eller ødelæggelse af oplysninger, tab af ledelses- eller administrationstid, advokatsalær og andre udgifter til rådgivere, eller (b) ethvert indirekte tab, driftstab eller erstatning uanset årsag (herunder for eksempel som følge af urigtige eller misvisende oplysninger, uagtsomhed, anden skadevoldende handling, misligholdelse af kontrakt eller brud på forpligtelser i henhold til lovgivningen), der direkte eller indirekte måtte opstå i forbindelse med Websitets emne. Dog skal intet af ovenstående begrænse eller udelukke Hays' ansvar for svig, dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed, eller i det omfang det ikke er tilladt i henhold til lovgivningen.

Du accepterer at holde Hays helt skadesløs samt at holde Hays helt skadesløs for alle omkostninger, udgifter, krav, tab, forpligtelser eller retsforhandlinger, der måtte opstå som følge af dit brug eller misbrug af Websitet.

Vi garanterer ikke, at en arbejdsgiver eller en kunde vil bede om en kandidats oplysninger eller vil have en samtale med eller ansætte en kandidat, eller at en kandidat vil være til rådighed eller vil opfylde en arbejdsgivers eller en kundes behov. Vi giver ikke nogen garantierklæringer om de endelige vilkår eller længden af en eventuel ansættelse, der er opnået igennem Websitet. Vi kan ikke garantere, at en arbejdsgiver eller en kunde vil holde oplysninger om en kandidat eller oplysninger, som de modtager, fortroligt, selvom vi bestræber os på at sikre dette.

Såfremt en kompetent domstol måtte finde, at en bestemmelse i disse betingelser skal anses for at være ugyldig, skal en sådan ugyldighed ikke påvirke de resterende bestemmelsers gyldighed, som fortsat skal have fuld gyldighed.

Dit brug af Websitet og downloads fra Websitet samt anvendelsen af disse betingelser skal reguleres i henhold til dansk ret. De danske domstole har enekompetence til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af brugen af Websitet, medmindre andet følger af lovgivningen.

Hays.dk er Hays Specialist Recruitment (Denmark) A/S' website, CVR-nr. 30 90 88 48, hvis adresse er Kongens Nytorv 8, 1050 København K.

Kontakt venligst feedback@hays.com i tilfælde af forespørgsler om oplysninger på Websitet.